วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รายงานผลการศึกษาการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ด้วยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ด้วยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring)รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ด้วยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Monitoring)